Zjem o hypotky petrvv, plnuje ji 13 procent ech

0
53

Nejistota ohledn cen energi, pohonnch hmot i spotebnho zbo vak vede k tomu, e lid nyn preferuj hypotku s del splatnost a zrove krat fixac rokov sazby. Nen divu. Prmrn sazba nov poskytnutch hypotk se v beznu vyplhala u na 4,15 procenta tedy o jeden procentn bod ve, ne byla v prosinci.

Na nov poskytnutch hypotkch banky bhem prvnho tvrtlet tohoto roku klientm rozpjovaly 72,5 miliardy korun, co bylo jenom o 8,6 procenta mn ne ped rokem. Men zjem byl toti hlavn o refinancovan vry.

I kdy objemy poskytnutch hypotk letos meziron klesaj dvoucifernmi tempy, leton rok se urit nevyrovn roku 2021. Ten byl toti co do potu i objemu hypotk zcela rekordn. Pesto je leton objem poskytnutch novch hypotk za prvn tvrtlet stle pomrn siln, jeliko pokles je koncentrovn zejmna v refinancovanch vrech, potvrzuje hlavn ekonom esk bankovn asociace Jakub Seidler.

Pesto existuje docela dost lid, kte hypotku plnovali a nyn si ji u nemohou dovolit. Zhruba deset procent ech ped pandemi hypotku zvaovalo, polovinu z nich ale odradily vysok rokov sazby a druhou polovinu vy ceny nemovitost.

Hypotku si lid nejastji poizuj k financovn vlastnho bydlen. Oproti loskmu roku se nepatrn zvil poet lid, kte zvauj hypotku za elem investice. V minulm roce se jednalo o 7,5 procenta, letos jde o devt procent.

Ti tvrtiny z tch, kte si plnuj hypotku vzt, oekvaj, e rst cen nemovitost bude pokraovat v obdobnm tempu, jako vidli v minulm roce, dodv Seidler.

Rozdl tyi tisce hraje roli

Mnohem vce lid v souasn dob pot s tm, e hypotku budou splcet dlouho. Ticet procent z tch, co o hypotce uvauj, ji plnuj na 25 a 30 let, vyplynulo z przkumu. Loni byla tchto respondent necel tvrtina.

Pro prmrnou vi hypotky 3,4 milionu korun in rozdl v msn spltce pi splatnosti dvacet i ticet let zhruba tyi tisce korun. Je proto logick, e s rychlm rstem rokovch sazeb se zvyuje zjem domcnost o prodluovn dlky splatnosti hypotky, tvrd Jakub Seidler.

Nejtypitj fixac rokov sazby je pak obdob pti let. To vol tm polovina klient, kte si hypotku ji podili nebo o tom uvauj (celkem 46 procent).

O vbru poskytovatele hypotky se ei astji rozhoduj podle ve rokov sazby nebo msn spltky. Dleit je to pro tm polovinu z nich, zatmco loni to ovlivovalo necelou tetinu zjemc o vr na bydlen. Naopak doporuen finannch poradc je pro n mn dleit.

esk populace vnm zmny na trhu spojen s rstem cen nemovitost, a tud vce ne kdy jindy je citlivj na cenov nastaven hypotk, asto na kor doporuen od finannho poradce. To se tk jak klovho parametru v podob ve rokov sazby, tak samotn msn spltky, kter je pro mnoh obany zsadn v kontextu dlouhodob stability rozpotu domcnosti, uvd Michal Straka, specialista na finann trh agentury Ipsos.

Pokraujc zjem o hypotky pekvapuje i kvli tomu, e esk nrodn banka zatkem dubna zpsnila podmnky pro jejich poskytovn. adatel star 36 let mus mt naspoeno 20 procent ceny nemovitosti (ukazatel LTV), co vzhledem k prmrn vi hypotky 3,4 milionu korun me bt problm.

Navc pomr celkovho zadluen adatele a ve jeho istho ronho pjmu (ukazatel DTI) nesm peshnout 8,5nsobek. Pro adatele do 36 let plat o nco mrnj podmnky, mus mt naspoeno minimln deset procent ceny nemovitosti a limit ukazatele DTI se posouv na 9,5nsobek.

Banky berou rovn v vahu procentn podl celkov ve vech msnch spltek na istm msnm pjmu adatele (ukazatel DSTI). Horn hranice je u adatel nad 36 let stanovena na 45 procentech, u mladch 36 let pak na 50 procentech. Ukazatel DSTI je podle Seidlera nejproblematitj. Me toti init pote vzhledem k vysokm rokovm sazbm i domcnostem s vymi pjmy.

Analytici odhaduj, e esk nrodn banka zane v ptm roce rokov sazby postupn sniovat. To vak podle Seidlera nemus znamenat citeln obrat v cen hypotky bhem dvou let.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno